polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO
w przedsiębiorstwie Agnieszka Kłosowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PIZZERIA AVANTI AGNIESZKA KŁOSOWSKA” Usługi handlowe Agnieszka Kłosowska (dalej: PIZZERIA AVANTI AGNIESZKA KŁOSOWSKA)

Aktualizacja z dnia 24 maja 2018 r.

Stawiając sobie za cel priorytetowej ochrony danych osobowych sporządziliśmy niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej również: Polityką, w celu informowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO) oraz z uwzględnieniem innych odpowiednich przepisów prawa znajdujących zastosowanie w specyfice działalności firmy, takich jak w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska jest administratorem danych osobowych.

 1. Informacje ogólne
  Danymi osobowym są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przez przetwarzanie danych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych. PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska przetwarza dane osobowe w różnych celach. Stosownie do celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, sposoby ich zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i okresy przechowywania.

  Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Kłosowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ” PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska ” Usługi handlowe Agnieszka Kłosowska, ul. Rynek 14/1U, 55-200 Oława, NIP: 912-118-74-91. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail esku@vp.pl lub pod numerem telefonu +48 600 889 971, a także osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy biura.

 2. Przetwarzanie danych osobowych
  Osoby fizyczne korzystające z usług świadczonych przez PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska elektroniczną i odwiedzające stronę internetową  avanti-olawa.pl mają pełną kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do koniecznego minimum (zgodnie z zasadą minimalizacji). Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy) oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska (dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie dokumentów księgowych), zgodnie z wdrożoną w PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym. Dopuszczalne jest przetwarzanie danych w celach marketingowych.

  Dopóki Państwo jesteście z PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska, Państwa dane są przez nas przetwarzane. W razie usunięcia konta, Państwa dane będą przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń, rękojmi za wady i udzielonej gwarancji.
  Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy zawartych z PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz administratora, podmiotom realizującym kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz administratora, pozostałym podwykonawcom administratora świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, a także dostawcom towarów, organom nadzorującym przestrzeganie prawa i innym organom administracji publicznej oraz pracownikom administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownego upoważnienia, ponoszących odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, aniżeli wyraźnie upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  Na potrzeby świadczenia usług PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska pozyskuje następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, faksu, numer PESEL, adres ip.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na:
  – dobrowolnej, konkretnej, świadomej oraz jednoznacznej zgodzie,
  – konieczności podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,
  – konieczności wykonania zawartej umowy,
  – obowiązkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  Akceptując treść niniejszej Polityki, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w ww. celach.

 3. Pliki cookies
  Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska plików cookies, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzają Państwo różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

  PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska używa ciasteczek w różnych celach: aby strony i aplikacje działały szybciej oraz były łatwiejsze w użyciu i lepiej dopasowywały treści i reklamy do Państwa oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska wskazuje, że mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

 5. Pozostałe
  W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, PIZZERIA AVANTI Agnieszka Kłosowska prosi o przesłanie maila na adres esku@vp.pl Na wszelkie otrzymane pytania i zgłoszone zastrzeżenia bądź wątpliwości udzielimy odpowiedzi.